O Projekte

Na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa v časovom období rokov 2012 – 2013 realizuje projekt s názvom Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov.

Dištančná platforma vzdelávania vo forme e-learningu sa ukazuje ako jedna z možností skvalitnenia procesu vzdelávania, individualizácie vzdelávania, ekonomizácii vzdelávania a najmä širšieho sprístupnenia vzdelávania rôznym skupinám záujemcom o vzdelávanie – či už geografického, socio-ekonomického, zdravotného alebo iného hľadiska. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riešením tohto projektu a implementáciou jeho výstupov do vzdelávacieho procesu chce inovovať súčasné formy vzdelávania a prispôsobiť ich potrebám vedomostnej spoločnosti. V rámci projektu sa na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach bude zavádzať kombinované vzdelávanie, ktoré prispeje k ďalšiemu skvalitneniu poskytovaných vzdelávacích služieb školy.

Cieľovou skupinou výstupov implementácie projektu do vzdelávacieho procesu školy sú študenti bakalárskeho štúdia Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach.


Základné údaje o projekte

Názov projektu: Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov
ITMS kód: 26110230053
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnostiProjekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ